'The Objective' (2008)
Autor: Marko   
09.03.2010
Specijalci na specijalnom zadatku.
Specijalci na specijalnom zadatku.
Predator(i) u Afganistanu.

Ameri�ki satelit pokupi �udan signal u planinama na jugu Afganistana pa tajna vladina organizacija �alje odrije�itog agenta da uz pomo� specijalne ameri�ke postrojbe otkrije o �emu je rije�. Kako misija napreduje nepregledna u�arena pustinja prerasta u jo� nepregledniji planinski lanac, pitanja se gomilaju, logika postaje glavni neprijatelj, a film se pretvara u bizaran kohabitus mitskih Vimanas trokuta, duhova koji se vide jedino nightvisionom, nestajanja/premje�tanja zemljopisnih lokaliteta, (proljevastog) patriotizma i afganistanske sakralne glazbe sa jako puno eha.

Eksplodirao u potpunoj tiini
Eksplodirao u potpunoj ti�ini
Sad ih vidi, sad ih ne vidi!
Sad ih vidi�, sad ih ne vidi�!
Dan Myrick, jedan od tvoraca 'Blair Witch Projecta', napisao je i re�irao poku�aj spajanja vojne akcijade i znanstvene fantastike te ga realizirao sa skromnim bud�etom. Iako sniman u isto vrijeme kao i 'Red Sands' (s kojim ga mnogi uspore�uju zbog sli�ne tematike), ipak je suptiliniji u kori�tenju CGI-a, jer ako ne mo�e� platiti da to na ne�to li�i, radije nemoj ni imati, tj. ubaci minimalno koliko treba. Sve u svemu nije ba� brutalno lo�, �ak znatniji dio solidno funkcionira i nadogra�uje se, ali poneki besmisleno zami�ljeni i uba�eni elementi uz jadno izveden kraj ipak kvare sveukupni dojam. Image Image
 
'Without Warning' (1980)
Autor: Velimir   
09.03.2010

Ejlien
Ejlien
'Predator' prije 'Predatora'.

Malo ljudi zna da je još 1980. godine snimljen film koji je poslu�io kao temeljna inspiracija jednom od najboljih filmova ikada – ne samo da je Schwarzeneggerova akcijada u d�ungli, snimljena sedam godina kasnije, imala istu premisu, ve� u oba zlog vanzemaljca glumi isti �ovjek, Kevin Peter Hall!

Šteta što tu staje svaka veza s 'Predatorom' – jer ovo je u osnovi klasi�ni B-SF-horor s po�etka osamdesetih, što zna�i jako puno praznog hoda i sporog tempa, u pri�i o svemircu koji dolazi u šumu ameri�ke selendre i lovi ljude, bacaju�i na njih neku vrstu bio-šurikena, lete�ih ejlienovskih priljepaka koji sišu krv i ubijaju �rtve kad im se zakva�e na tijelo.

No sve to pristojno je atmosferi�no i fino upakirano za drive in klasik, plus ima nešto akcije, a i Jack Palance i Martin Landau su unutra pa ne vidim zašto ga ne bi pogledali. Ne samo zbog 'op�e kulture', ve� i zbog pristojne zabave.

Oruje
Oru�je
rtva
�rtva

Image

 
'The Descent: Part 2' (2009)
Autor: Marko   
06.03.2010
evapi?
�evapi?
Vi�e krvi i akcije, a manje emocija (i smisla).

Postoji grupacija koja od horora uvijek o�ekuje isto ili sli�no - dobre i uzdu� cijelog filma pobacane skerove, krv te jasnu i jednostavnu lineranu naraciju. Druga skupina bi mo�da radije ne�to novo, izmijenjeno, koliko je to mogu�e originalno i svje�e. Prvonavedeni �e nakon gledanja biti zadovoljni i ne pretjerano zabrinuti jer za nastavkom uop�e nije bilo ikakve potrebe, pogotovo s onako zatvorenim krajem (koji je, naravno, izmijenjen za ameri�ko tr�i�te) i za takve je nastavak i snimljen.

Policija se uklju�uje u potragu za nestalim djevojkama, a Sarah, jedina pre�ivjela im ba� i nije od prevelike pomo�i uslijed traume i amnezije. �erifa njeno zdravlje previ�e i ne zanima pa je svejedno u takvom stanju, zajedno s troje vrsnih speleologa i svojom zamjenicom spu�ta kroz okno zaostalog rudnika (�iji oronulo hr�av sustav za divno �udo radi k'o urica (i nad�ivjet �e to va�e sranje od MP3-ja). Pe�inska bi�a su agresivnija nego u prethodniku iako iritira �injenica da u nekim situacijama reagiraju hitro i spretno, u drugim su zbunjena i nju�kaju dok �etverono�ke �u�e i okre�u glavu lijevo desno. Skerovi su dobro raspore�eni i funkcioniraju, a klanja su izvedena uz puno vi�e eksplicitnog gorea, dobrih ideja u izvedbi i uz litre fluidne spermaste sline i sluzave krvi.

Iako sam rasporena, takor voli ba u usta
Iako sam rasporena, �takor mi voli ba� u usta
Kolko nas ima! Jebote kolko nas ima!
Kolko nas ima! Jebote kolko nas ima!
Kamera je izvrsna i fino ponire u tamu pe�ina nakon kontrasta nedirnutih zelenih �uma. Klasutrofobi�no nabrijani nastavak je gledljiv i bolji od o�ekivanja, ali i dalje vrlo nepotreban, s dodacima koji su se mogli izbje�i ili barem malo manje forsirati (o�ivljavanja zaboravljenih likova, iritantna ubojstva posljednjim atomima snage, spasonosna �rtvovanja,...)

ImageVidi trailer
 
'The Horseman' (2008)
Autor: Velimir   
06.03.2010

Pogodite koga e boljeti?
Pogodite koga �e boljeti?
Vigilante rape&revenge torture.

Koliko kul pojmova na jednom mjestu, ha? Ali da, 'The Horseman' je koktel svega pobrojanog, ali u osnovi još jedan dobar i beskompromisan osvetni�ki film iz Britanije. Nije 'Harry Brown' – ne, nije baš toliko dobar, a i jeftiniji je, plus svakako nasilniji, nekako bli�e eksploataciji, unato� trudu da ubaci i malo drame, tek toliko da razbije repetativnost osvete, tj. nizanje scena u kojima naš antijunak za stolac ve�e, maltretira i ubija negativce.

A tko su oni i tko je on? On je otac djevojke koju su drogirali, silovali i snimili za porni�, koji nakon njezine smrti do�e do šapa pomahnitalog i neuništivog tate. Naoru�an pajserom i još pokojim zgodnim arsenalom (kuke na kitu, spaljivanje...), on kre�e tamaniti gamad, a rezultat je mješavina svega na potezu od 'Hardcore' do 'Death Wish', samo po efektnom, ultranasilnom, mra�nom i nihilisti�nom receptu modernog britanskog filma.

Dont fak vit d ded!
Dont fak vit d ded!
Bijes daje snagu
Bijes daje snagu

Image

 
'Alien Abduction: Incident in Lake County' (1998)
Autor: Velimir   
03.03.2010

Prokleti Marsovci!
Prokleti Marsovci!
'Paranormal Activity' sa svemircima.

Zapravo, ameri�ki 'Ghostwatch', ako imamo na umu da je rije� o TV proizvodu. Iako 1998. godine trend la�nih dokumentaraca nije bio toliki kao nakon 'Blair Witch Project', filma koji se pojavio tek godinu dana kasnije (!), kao i novog megarevivala u novom mileniju, Dean Alioto je još tada snimio svoju verziju klasi�nog mockumentaryja 'prona�ene snimke', u ovom slu�aju snimke ku�nog videa obitelji koju napadnu svemirci.

Sve po�inje ugodnom obiteljskom ve�erom za Dan zahvalnosti, a stvari se zakompliciraju kad im u komšiluk sleti svemirski brod – mali sivi krenu opsjedati ku�anstvo, poput duhova ulaze�i u prostorije i glave uku�ana. Sve to temeljeno na stvarnom doga�aju (Google: The McPherson Tape).

Na�alost, zbog osrednje glume i atmosfere film danas nije uvjerljiv kao mockumentary (kako mo�eš popušiti stvarnost u kojoj jedna od junakinja ka�e: You're giving me the creeps; ipak, 1998. su mnogi pali u predinfarktno stanje gledaju�i ovo na TV-u kao pravu stvar), no unato� tome, ako se ni ne pokušate u�ivjeti u divljenje rekonstrukciji izmišljene stvarnosti, ostaje sasvim zabavan i gledljiv B-SF-horor.

Image

 
'Instant Numa' (2009)
Autor: Velimir   
28.02.2010

Zajednikim snagama do pobjede
Zajedni�kim snagama do pobjede
Novi Miki Satoshi.

Odgledali smo sve njegove filmove na retrospektivi u Udinama i kad se malo usporede, progres je vidljiv – do sada 'samo' u kvaliteti �istog filma, kada je 'Adrift In Tokyo' nekako bio najugodniji i iako njegov prvi, zapravo sjajan spoj drame s porukom i nansensu humora. No od sada, kvalitativni pomak vidljiv je i u produkcijskim uvjetima!

'Instant Numa' (aka 'Instant Swamp') ponovo donosi spomenuti spoj, samo sada u dosta skupljem, velikom mainstream filmu, ponovo komediji koja ima nešto za re�i, samo to govori mrvicu predugo i previše epizodno. Epizodnost koja nije ske� uvijek je bila Satoshijev koncept, što nekad pali, a nekad fula. Baš kao i sam humor, koji je ovdje hit and miss, ili u prijevodu varira od genijalnog do stupidnog, a kao i uvijek, utemeljen je na hrpetini �udnih ljudi koji se ponašaju još �udnije.

Temelj pri�e su egzistencijalisti�ki problemi zaposlene �ene koja do�ivljava prekretnicu kad upozna svog biološkog oca, trgovca la�nim antikvitetima i njegovog pomo�nika pankera. Na putu do spoznaje dogodi se uistinu svašta, a rezultat, iako predug, jako je zabavan i poprili�no dobar. Satoshi je, baš kao i glavna junakinja, na pravom putu, a nijedan film sa zmajem koji sere ljudima po glavi ne mo�e biti loš.

Prokletstvo!
Prokletstvo!
 Jedan od njih umro je od probavnih tegoba
Jedan od njih umro je od probavnih tegoba

Image

 
Too many pages.